VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN DJ LAURENS

Alle onze verhuringen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gebonden aan de volgende algemene verhuurvoorwaarden.

Art. 1

De huurder dient zich stipt te houden aan de in het verhuurcontract vastgestelde verhuurperiode. Indien de huurder niet tijdig het gehuurde materiaal terugbrengt, met andere woorden na de overeengekomen termijn, is de verhuurder gemachtigd om een schadevergoeding te eisen.

Art. 2

Wanneer de huurder weigert om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen om welke reden dan ook, heeft de verhuurder het recht om 50 % van de overeengekomen prijs aan te rekenen aan de huurder als schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst.

Art. 3

Het vervoer van het gehuurde materiaal is op risico en op kosten van de huurder en zal gebeuren door de huurder zelf, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.

Art. 4

Alle klachten betreffende onze dienstverlening en kwaliteit dienen onmiddellijk, schriftelijk te worden meegedeeld aan de verhuurder.

Art. 5

De in het verhuurcontract overeengekomen huurprijs dient contant te worden betaald bij afhaling of levering van de goederen, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen werd. Bij laattijdige betaling is de verhuurder gemachtigd om de wettelijke interesten van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aan te rekenen. Eventuele incasso en/of gerechtskosten zijn volledig ten laste van de huurder.

Art. 6

Alle installaties die door de verhuurder worden geplaatst dienen verzekerd of bewaakt te worden door de huurder. Eventuele diefstallen of beschadigingen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. De kosten hiervan zullen aangerekend worden door de verhuurder aan de huurder.

Art. 7

De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot zichzelf en derden voor eventuele geleden schade en/of verlies, met inbegrip van diefstal van de gehuurde materialen.

Art. 8

De huurder draagt alle kosten voor de montage en het testen van de gehuurde materialen. Dit alles valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

Art. 9
De huurder zal instaan voor het proper en rein terug afleveren van de goederen aan de verhuurder. Alle kabels dienen netjes opgerold terug te worden gebracht.

Art. 10

De huurder erkent middels ondertekening van onze algemene verhuurvoorwaarden de toestellen in goede staat te hebben ontvangen en weet hoe deze toestellen op een correcte wijze gebruikt moeten worden.

Art. 11

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschillen.

BTW BE 0861.913.195

LIGGING DJ LAURENS

DJ Laurens
2960 Brecht
België

TELEFOON